Политичка програма

Градејќи ги своите визии врз историските корени на соци­јалистичката мисла во Македонија, идеите на Главинов, Делчев, Карев,  и на други бројни носители на прогресивните идеи, кои врз слободарските традиции изразени во Карпошевото, Разловеч-кото, Кресненското и Илинденското востание, Нароноослободи-телната и антифашистичка војна и државно-правното наследство на АСНОМ;

ценејќи ги темелните придобивки во процесот на осамосто­јување на Република Македонија по мирољубив пат како основа за иднината на народот и државата;

почитувајќи ги принципите на Социјалистичката интерна­ционала за слобода, правда и солидарност;

користејќи ги современите искуствата на европските соци­јалистички партии;

потпирајќи се на изразената волја и интересите на членството и на симпатизерите на Партијата;

со цел понепосредно да се определат програмските насоки и приоритети на Партијата во тамошниот сеопшт ефикасен развој на Република Македонија и нејзината интеграција како респекти­ран субјект во Европа и во светот;

Превземи ја целосната верзија: Политичка програма на СПМ

Comments are closed.