Платформа

Изминуваат 10 години од формирањето и активното политичко дејствување на Социјалистичката партија на Маке­донија на политичката сцена во самостојна и суверена Република Македонија. Периодот од 10 години е доволно време и повод критички да се согледаат и сумираат резултатите и искуствата од дејствувањето на Социјалистичката партија на Македонија и на сите институции на системот во македонската држава. Врз основа на сознанијата и искуствата да се преиспита политичката платформа и програмските определби на пар­ти­јата и на Третиот редовен конгрес, што ќе одржи на 25 март, 2000 година, да се донесат нова Политичка платформа и Про­грама. Ваква задача Извршниот одбор на СПМ постави уште во текот на месец јуни, минатата година.

Третиот редовен Конгрес на Социјалистичка партија на Македонија Ќе биде одржан во знакот на десетгодишниот јубилеј, и под мотото.

СПАС ЗА МАКЕДОНИЈА

Превземи ја целосната верзија: Политичка платформа на СПМ

Comments are closed.