Статут

Статутот на Социјалистичката партија на Македонија усвоен на нејзиното Основачко собрание, одржано на 28 септември 1990 година.

На Конгресот на Социјалистичката партија на Македонија, одржан на 08 јуни 1991 година, на Вонредниот конгрес одржан на 26 мај 1996 година, на Третиот конгрес одржан на 25 март 2000 година и на Петтиот конгрес одржан на 25 октомври 2003 година извршени се одделни измени и дополнувања. Во продолжение на текстот на Статутот внесени се сите измени и дополнувања (пречистен текст).

Превземи ја целосната верзија: Статут на СПМ

Comments are closed.